13 - Tolambo

Tolambo
Longuè mò lé sò ndé ndjé
Mun mudi mwa nun Tétè
Mò pon nd'a bi nin ponda
Mia masu mi tilabè
Ndjé yé su la din londò
Mò pò nd'a bi

Tò bè sò ndé ndjé o nin wasé
Bén bédubé oa mò bèn nò
A moto o ma wò
A moto o ma wò
A moto o ma wò

Longuè mò lé sò ndé ndjé
Mun mudi mwa nun Tétè
Mò pon nd'a bi nin ponda
Mia masu mi tilabè
Ndjé yé su la din londò
Mò pò nd'a bi

Tò bè sò ndé ndjé o nin wasé
Bén bédubé oa mò bèn nò
A moto o ma wò
A moto o ma wò
A moto o ma wò

A moto o ma wò
A moto o ma wò
A moto o ma wò

Longuè mò lé sò ndé ndjé
Mun mudi mwa nun Tétè
Mò pon nd'a bi nin ponda
Mia masu mi tilabè
Tò o bè ndé wèni
Tò ndé bè ndé nèni
Tò wala ndé wèni

Din sù mò le pò ndé din diwò
Tò o bè ndé wèni
Tò ndé bè ndé nèni
Lé ndé diwò
Tò wala ndé wèni
Lé ndé diwò
Tò ndé bè ndé nèni
Lé ndé diwò
Tò o bè ndé wè
To wondéa moïn, tò oa mò o siba

Tò bè sò ndé ndjé o nin wasé
Bén bédubé oa mò bèn nò
A moto o ma wò
A moto o ma wò
A moto o ma wò

Bia sò, na wa mò, we ndé, tòlambo, o nin wasé
A moto o ma wò
Nika ndé yé e nò

Written by Remo Giazotto - Francis Jocky
Adagio in Gm (Albinoni)
KoKo Records - The Quest@2021

For sync and licensing please contact: thequest @ kokoentertainment.com

Follow us

©

Francis Jocky. All rights reserved

Powered by KoKo Design